Żłobek Hop Kids

Regulamin żłobka Hop Kids!

Niniejszy regulamin powstał z myślą o bezpieczeństwie Państwa dzieci w naszej placówce. Prosimy o jego wnikliwą lekturę i przestrzeganie w codziennej współpracy. 


Żłobek działa w godzinach od 6:30 do 18:00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych do pracy. Opieka sprawowana jest do 10 godzin dziennie. W szczególnych wypadkach na prośbę rodziców może zostać wydłużona (zgodnie z USTAWĄ z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Art. 12 pkt. 2 i 3).

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy został uchwalony w oparciu o Statut Żłobka, obowiązuje Rodziców i personel, a jego celem jest określenie głównych ram funkcjonowania Żłobka HopKids. 
 2. Podpisanie przez Rodzica umowy o opiekę nad dzieckiem oznacza akceptację sposobu pracy w Żłobku i stosowanych metod wychowawczych, a także akceptację statutu i regulaminu obowiązujących w Żłobku. 
 3. Placówka opieki dziennej nad dziećmi Żłobek HopKids, zwana dalej placówką, mieści się przy ulicy Na Zakolu Wisły 12d/Lu1 w Krakowie. 
 4. Placówka sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo-dydaktyczną nad dziećmi w wieku od 6 miesiąca życia do 3 lat. 
 5. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 18.00 przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. 
 6. W okresie wakacyjnym tj. lipiec, sierpień możliwe jest wyłącznie pracy Żłobka na okres 2 tygodni w celu przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych. 
 7. Placówka może liczyć maksymalnie 18 dzieci, z zachowaniem ustalonej opieki, tj. jedna opiekunka na 5 bądź 8 dzieci (w zależności od wieku dzieci). 
 8. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok. 


Zadania i cele Żłobka

 1. Opieka nad Dzieckiem i wspieranie Jego prawidłowego rozwoju. 
 2. Zapewnienie Dziecku bezpieczeństwa oraz warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych, zgodnie z jego potrzebami. 
 3. Zaspokojenie potrzeby miłości, ciepła, akceptacji i zrozumienia. 
 4. Zagwarantowanie dziecku właściwej pielęgnacji i wyuczenia nawyków sanitarno-higienicznych. 
 5. Prowadzenie zajęć metodyczno-dydaktycznych wspierających psychomotoryczny rozwój dziecka. 
 6. Zapewnienie dziecku racjonalnego żywienia zgodnie z normami fizjologicznymi. 
 7. Stymulowanie rozwoju Dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, możliwościami rozwojowymi. 
 8. Ukierunkowanie Dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. 
 9. Wykształcenie prawidłowych nawyków i zachowania u Dziecka, nauka i utrwalanie zwrotów grzecznościowych, nauka i kształtowanie właściwych postaw współżycia w grupie rówieśników i wobec osób dorosłych. 
 10. Kształtowanie umiejętności komunikowania się u dzieci. 
 11. Współpracujemy z rodzicami / opiekunami między innymi poprzez: wymianę informacji o rozwoju i zachowaniu dziecka w relacjach z rówieśnikami, rozmowy z opiekunem i dyrektorem, organizowanie uroczystości z udziałem rodziców. 

Bezpieczeństwo dzieci

 1. Do odebrania dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich pisemnie opiekunowie. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko. 
 2. W przypadku stwierdzenia, że Rodzic lub wskazany opiekun, co do którego zachodzi obawa, że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne) dziecko pozostawia się w placówce do momentu przybycia zawiadomionej przez żłobek innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby. 
 3. Rodzic ma obowiązek oddawania dziecka opiekunowi i odbierania dziecka z placówki z rąk opiekuna. 
 4. Do Żłobka przyjmowane są dzieci zdrowe. W przypadku wątpliwości dotyczących stanu zdrowia Dziecka personel Żłobka może odmówić przyjęcia Dziecka.
 5. Dzieci chore /z katarem, kaszlem, temperaturą/ nie będą przyjmowane do żłobka. 
 6. Jeżeli objawy chorobowe u Dziecka pojawią się w trakcie pobytu Dziecka w Żłobku, personel zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Rodziców o tym fakcie. Rodzice po otrzymaniu informacji o chorobie Dziecka zobowiązani są do odbioru jak najszybciej (do 2h). Po tym czasie, w razie pogarszającego się stanu zdrowia Dziecka, personel w trosce o jego zdrowie zobowiązany będzie do wezwania lekarza w celu zbadania i oceny stanu zdrowia Dziecka, a koszty wizyty poniesie Rodzic Dziecka. 
 7. Po przebytej chorobie Dziecka Rodzic ma obowiązek okazać zaświadczenia lekarskie potwierdzające iż Dziecko jest zdrowe. W przypadku nieokazania stosownego zaświadczenia lekarskiego personel Żłobka odmówi przyjęcia Dziecka. 
 8. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego powiadomienia personelu Żłobka o chorobie zakaźnej Dziecka. 
 9. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom przez Opiekunki z poszanowaniem prawa do prywatności. 

Organizacja

 1. Rodzice oddając dziecko pod naszą opiekę zobowiązani są dostarczyć ubranka i pieluszki, jeśli dziecko z nich korzysta. 
 2. Szczegóły planu opieki dziennej dostosowane są do indywidualnych potrzeb dzieci. 
 3. Dziecko może zostać przyprowadzone do żłobka, do godziny 10.00. 
 4. Żłobek oferuje całodzienne wyżywienie dla Dzieci (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Posiłki indywidualnie dostosowane są do potrzeb i wieku Dziecka. Istnieje również możliwość pozostawienia przez Rodziców posiłków dla Dzieci (owoce, posiłki w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach) oraz mleka matki. 
 5. Posiłki dla niemowląt podawane są według indywidualnych potrzeb Dziecka. 
 6. Warunkiem zapisania oraz przebywania Dziecka w Żłobku jest:
  - wypełnienie karty zgłoszenia i karty informacyjnej Dziecka,
  - podpisanie Umowy,
  - wpłacenie bezzwrotnego wpisowego,
  - terminowe i systematyczne dokonywanie wpłat (do 10 dnia każdego miesiąca z góry, przy czym opłata czesnego jest stała, niepodzielna oraz nie podlega zwrotowi),
  - postępowanie zgodnie z zapisami Umowy, Regulaminu Żłobka oraz Statutu Żłobka . 

Opłaty

 1. Przyjęcie Dziecka do Żłobka jest jednoznaczne z podpisaniem przez Rodziców Umowy regulującej szczegółowe zasady pobytu Dziecka w żłobku oraz wysokość i zasady odpłatności. Opłata (abonament miesięczny) za pobyt dziecka w żłobku wynosi: 1.200 zł lub inne jeśli jest ogłoszona promocja.
 2. Cena pełnego dziennego wyżywienia wynosi 14 zł. 
 3. Dieta dzienna nie jest naliczana w przypadku zgłoszonej do godz. 8.00 rano nieobecności dziecka trwającej co najmniej 1 dzień. 
 4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są wnosić opłatę abonamentową z góry na następny miesiąc –do 10 dnia każdego miesiąca. 
 5. Jednorazowe wpisowe jest opłatą bezzwrotna i wynosi 400 zł. 
 6. W ramach wpisowego Żłobek gwarantuje: ubezpieczenie NNW, materiały plastyczne i inne wykorzystywane do zajęć z Dziećmi, woda mineralna, chusteczki higieniczne i wilgotne. 
 7. Nieobecność Dziecka w Żłobku nie zwalnia Rodziców od obowiązku uiszczenia czesnego. 
 8. Wszelkie opłaty na poczet placówki wnoszone będą przelewem na rachunek bankowy: (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko wpłacającego, imię dziecka z dopiskiem czesne + wyżywienie)

Informacje dla Rodziców 

 1. Rodzice są proszeni o kierowanie uwag i propozycji do personelu w trosce o dobro Dziecka, oraz zapoznanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów.
 2. Rodzice zobowiązani są do przekazania personelowi jak największej wiedzy na temat przyzwyczajeń, upodobań i rozwoju Dziecka.
 3. Rodzice wyrażają zgodę na objęcie Dziecka czułością (przytulenie, ucałowanie w policzek lub czoło) w przypadku gdy Dziecko tego potrzebuje.
 4. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do Żłobka, Rodzice powinni poinformować na piśmie Dyrektora Żłobka, z zachowaniem zapisów w Umowie.
 5. Każdy Rodzic zobowiązany jest do zaakceptowania, podpisania i przestrzegania Regulaminu.
 6. Pracownicy placówki zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu oraz do zapewnienia Państwa Dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do ich rozwoju i szczęśliwego dzieciństwa. 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy z placówką. Aneks do umowy podpisywany jest wyłącznie w przypadku przedłużenia umowy opieki, żadna inna forma zaproponowanej przez placówkę opieki nie wymaga aneksu. 


Zatwierdzono: 15 lutego 2017 roku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności
Facebook